اقامتگاهها

Taksim Suit

استانبول-میدان تاکسیم-خیابان استقلال

سوییت های دو تا پنج نفره میدان تاکسیم خیابان استقلال